Hỗn hợp cho Vịt, ngan thịt

Lớn nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp
Lớn nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp
Có 2 dạng mảnh và viên
Lớn nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp
Lớn nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp