Đậm đặc cho heo

Đậm đặc dành cho heo (TĂ-XC)
Sản phẩm đặc biệt, công nghệ Brill USA
Mau lớn, da bóng, lông mượt