Hỗn hợp cho gà trắng

Lớn nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp
Lớn nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp
Lớn nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp
Lớn nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp
Lớn nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp
Lớn nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp