Dự án

04/21/2015 - 16:23
Ở nước ta hiện nay, việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong lai tạo lợn giống còn nhiều hạn chế, dẫn đến chất lượng giống không đồng đều.